Inhoudsopgave

BIJLAGE 2: ZELFSCAN VASTGOEDBELEID

Vragen / stellingen zelfscan vastgoedbeleid

 

 1. Er heeft recent een markt- en omgevingsanalyse plaatsgevonden met door andere partijen gedeelde uitgangspunten ten aanzien van vraag(ontwikkeling) en aanbod(ontwikkeling).
 2. Er zijn prestatieafspraken opgesteld met belanghouders (huurdersorganisaties, gemeenten)? De overeenkomst(en bevat(ten) concrete, meetbare doelen.
 3. De corporatie heeft haar strategische positie bepaald en strategische keuzen gemaakt met betrekking tot de te bedienen vraag, het aanbod en de dienstverlening.
 4. Het voorraadbeleid van de corporatie is gebaseerd op een actueel ondernemings- of beleidsplan met concrete doelstellingen.
 5. De corporatie heeft de doelstellingen uit het ondernemingsplan getoetst op financiële haalbaarheid.
 6. De corporatie heeft de financiële effecten van haar voorraadbeleid geëvalueerd op basis van diverse beleidsscenario’s.
 7. De corporatie heeft de inhoudelijke (volkshuisvestelijke) effecten van haar voorraadbeleid geëvalueerd op basis van diverse beleidsscenario’s.
 8. De corporatie beschikt over een actueel meerjarig huurbeleid.
 9. De corporatie beschikt over een uitgewerkt meerjarig kwaliteitsbeleid en onderhoudsbeleid.
 10. De corporatie heeft op basis van o.a. een marktanalyse de transformatieopgave (t.a.v. bestaande en nieuwe woningen) van haar woningportefeuille gekwantificeerd, gedifferentieerd naar product-markt combinaties.
 11. De corporatie heeft de transformatieopgave (t.a.v. bestaande en nieuwe woningen) uitgewerkt in concrete doelen voor de ontwikkeling van haar woningportefeuille
 12. De corporatie beschikt over een Balanced ScoreCard of ander managementinstrument om de realisatie van haar voorraaddoelstellingen te bewaken
 13. Het portefeuilleplan en facetbeleid (beleid m.b.t huur, onderhoud, kwaliteit en doelgroepen) worden jaarlijks geactualiseerd in het kader van de planning- & controlcyclus.
 14. De corporatie heeft voor al haar complexen strategieën bepaald (mogelijke strategieën zijn o.a. doorexploiteren, renovatie, sloop, verkoop, aankoop).
 15. De corporatie heeft voor al haar complexen de positionering bepaald (positionering heeft betrekking op gewenste doelgroep, kwaliteitsniveau, prijsniveau en financieel resultaat)
 16. De toekomstige financiële effecten van het beleid op complexniveau zijn door middel van een beleidssimulatie bepaald.
 17. De toekomstige inhoudelijke (volkshuisvestelijke) effecten van het beleid op complexniveau zijn door middel van een beleidssimulatie verkend.
 18. De maatschappelijke (volkshuisvestelijke) prestaties van het woningbezit worden periodiek op complexniveau gemeten.
 19. De financiële prestaties van het woningbezit worden periodiek op complexniveau gemeten.
 20. De marktpositie van het woningbezit wordt periodiek op complexniveau gemeten.
 21. Voor ieder complex is een complexplan opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van meetbare doelen of normen
 22. De complexplannen zijn uitgewerkt in meerjaren onderhoudsplannen en beheerplannen (op complexniveau), zijn verwerkt in de meerjaren begroting en de berekening van de financiële positie.
 23. De strategieën op complexniveau zijn uitgewerkt in een meerjaren investeringsplan.
 24. De meerjarenplannen voor onderhoud en beheer zijn uitgewerkt in een jaarplan en opgenomen in de jaarbegroting
 25. Het meerjaren investeringsplan is uitgewerkt in concrete projectplannen voor projecten die op korte termijn (binnen 3 jaar) gerealiseerd moeten worden
 26. De resultaten van complex- en projectplannen worden door de corporatie getoetst aan de oorspronkelijke doelstellingen.
 27. Complex- en projectplannen worden jaarlijks geactualiseerd in het kader van de planning- & controlcyclus.
 28. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien alle onderdelen van het voorraadbeleid zijn duidelijk en eenduidig geregeld.
 29. De (complex)indeling van de portefeuille en de systemen voor registratie en verwerking van data ten behoeve van het voorraadbeleid voldoen aan alle technische en functionele eisen.